Geirfa Rhifyn Gaeaf 2019

Dysgu Cymraeg? Neu rhyw air wedi eich drysu yn y cylchgrawn? Dyma restr o eiriau i’ch helpu!

 

GOLYGYDDOL

podlediad = podcast

ymgyrch = campaign

grymuso = to empower

ysbrydoledig = inspirational

 

TABŴB (4–5)

podlediad = podcast

atgenhedlu = to reproduce

hunanbleseru = to pleasure oneself

agosatrwydd = intimacy

gosodiad = statement

 

MATERION CYFOES (6–10)

troliau = trolls

bwbach rhithiol = virtual monster?

camdriniaeth eiriol = verbal abuse

cyfryngau cymdeithasol = social media

cyd-destun = context

ystumio = to distort

actifydd = activist

edefyn = thread

anhysbysrwydd = anonymity

wfftio = to dismiss

camwahaniaethu = discriminate

canfyddiad = perception

rhwydwaith cefnogol = supportive network

 

FFASIWN (12–15)

gwrthsefyll = withstand

llafurwyr = workers

dibynadwy = reliable

ar gyfartaledd = on average

buddsoddiad = investment

siopau adrannol = department stores

ymlaciedig = relaxed

 

MATERION CYFOES (16–19)

ffoaduriaid = refugees

annioddefol = unbearable

ymddiried = trust

cydlynwyr = coordinators

gwirfoddolwyr = volunteers

anghyfreithlon = illegal

argymell = to recommend

 

DEWCH AM DRO I… (20-25)

diwydiannol = industrial

allforio = to export

porthdy = gatehouse

dyfodiad = arrival

dirywio = to deteriorate

urddasol = elegant

hunanarlwyo = self-catering

creadigaeth = creation

ategolion = accessories

clogwyni = cliffs

consuriwr = magician

 

CYMRAES DRAMOR (26-28)

atgofion = memories

porcyn = naked

cyfnewidiol = unsettled

delweddau = images

 

48 AWR YN… (29-33)

hediadau = flights

Safle Treftadaeth y Byd = World Heritage Site

campweithiau = masterpieces

adnewyddu = to rebuild

coblog = cobbled

rhyngwladol = international

 

STEILIO CARTREF (34-37)

na phoener = don’t worry

cynllunio mewnol = interior design

torri’i gŵys ei hun = to go his own way

darogan = to predict

gwrth-ddweud = contradict

ysbrydoliaeth = inspiration

ffynhonnell = source

disodli = to displace

diymhongar = unpretentious

crai = raw, crude

cynaliadwy = sustainable

bendithion = blessings

 

PENSAERNÏAETH (38-41)

pensaernïaeth iwtilitaraidd = utilitarian architecture

ystad ddiwydiannol = industrial estate

cyfleusterau = amenities

neilltuo = dedicate

diaddurn = unadorned, plain

trawstiau = beams (on roof)

allor = altar

gwrthodedig = rejected

gweledigaeth = vision

goresgyn = to conquer

 

MERCHED CREFFTUS (42-44)

uniongyrchol = direct

archebion = orders

chwilfrydedd = curiosity

doethuriaeth = doctorate

crydd = shoemaker

ffynnu = to thrive

 

CARA YN HOLI… (46–51)

cloriannu = to weigh up

ymwybodol = aware 

corwynt = whirlwind

rhygnu ’mlaen = to harp on

cystadleuol = competitive

eiddigeddus = jealous

chwithig = awkward

erchwyn y gwely = bedside

mwytho = to caress

galar = grief

cyfiawnder = justice

uniongyrchol = direct

chwaeroliaeth = sisterhood

breintiedig = privileged

hunaniaeth = individuality

 

DEWCH AT Y BWRDD (52–54)

hallt = salty

gweini = to serve

tafladwy = disposable

aerdyn = air-tight

llugaeron = cranberries

ager = steam

burum = yeast

olew olewydd = olive oil

swigod = bubbles

trosglwyddo = to transfer

chwistrell = spray

canfyddiad = perception

ewin = clove [of garlic]

 

NADOLIG GWYRDD (56–57)

fforddiadwy = affordable

corfforaethau = corporations

buddsoddi = to invest

 

SBARCLS NEU SCROOGE (58-59)

addurno = decorating

synhwyro = to sense

elusennau = charities

 

Y SWYDD DDELFRYDOL (60-61)

dyletswydd = duty

cynhyrchu = to produce

chwerwfelys = bitter-sweet

cyfyng-gyngor = in a quandary

blaenoriaethu = to prioritize

 

ADWEITHEG (62–65)

adweitheg = reflexology

beichiogrwydd = pregnancy

gorbryder = anxiety

pŵl = dull

medrus = skilful

cilfach = nook

ymwybodol = conscious

 

MERCHED MEWN HANES (68–69)

cynhwysfawr = comprehensive

ciwbyddol = cubist

amlgyfrwng = multimedia

[c]ymuned lofaol = mining community

arolygydd = inspector

haniaethol = abstract

mynegiadol = expressionist

isymwybod = subconcsious

wyneb i waered = upside down

gweadau = textures

 

CER I GARU (68–71)

trywydd = direction

niwrowyddoniaeth = neuroscience

gwresog = warm

drygionus = wicked

 

PODLEDIADAU (72–73)

cwrteisi = courtesy, politeness

tanllyd = fiery

colofnydd = columnist

dadlennol = revealing

 

SYLLU AR Y SÊR (74–75)

dyrchafiad = promotion

arddeliad = conviction

yn ddiymdroi = immediately

amheuon = doubts

danteithion = delicacies. pleasures

bendramwnwgl = headlong

dadlennu = revealed

sathru ar ambell gorn = to tread on horns

 

LEDI G (76)

amlddiwylliannol = multicultural

awgrymog = suggestive

dwyn ffrwyth = come to fruition

hunandosturi = self-pity

meddylfryd = attitude

blaguro = to flower

perllan = orchard

crebachu = to shrink